เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์ (Vision)
" เป็นผู้นำในธุรกิจรถฟอร์คลิฟท์และอุปกรณ์คลังสินค้าครบวงจร ”


กว่าจะเป็นสยามกลการอุตสาหกรรม

 
แรกก้าว
ดร. ถาวร พรประภา ก่อตั้งบริษัทสยามกลการ จำกัด  ขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2495 เพื่อดำเนิน
ธุรกิจการค้ารถยนต์ทั้งใหม่และเก่า และเติบโตอย่างต่อเนื่องจนเป็นหนึ่งในอาณาจักรธุรกิจชั้นแนวหน้าของ
ประเทศไทย

เริ่มนำเข้ารถฟอร์คลิฟท์ตรานิสสันโดย  บริษัท  สยามกลการ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายและนำเข้าจาก
บริษัทนิสสัน มอเตอร์  (ประเทศญี่ปุ่น)  ซึ่งต่อมาได้ก่อตั้งบริษัท  สยามกลการอุตสาหกรรม  จำกัดในวันที่
31 พฤษภาคม 2537 เพื่อเน้นการดำเนินธุรกิจรถยก(หรือ forklift truck)ภายใต้ตราสินค้า“นิสสันฟอร์คลิฟท์”
(Nissan Forklift)เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการการเติบโดอย่างมั่นคง
และเครือข่าย

 
การเติบโต
ในปัจจุบัน บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายธุรกิจของสยามกลการและเป็น
ผู้แทนจำหน่าย UniCarriers Forklift  (ยูนิแคริเออร์  ฟอร์คลิฟท์)  ซึ่งเป็นตราสินค้าชั้นนำระดับโลก
UniCarriers (ยูนิแคริเออร์) เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและนิสสันฟอร์คลิฟท์ โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนารถฟอร์คลิฟท์ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก โดยผนึกความแข็งแกร่ง
ด้านเทคโนโลยีองค์ความรู้ในการผลิตต่อยอดจากพื้นฐานเดิมของนิสสันฟอร์คลิฟท์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและ
มีประวัติการพัฒนารถฟอร์คลิฟท์ระดับโลกมายาวนานกว่า 50 ปีเพื่อมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้นตอบสนอง
ความต้องการของตลาดในประเทศไทยและตลาดโลก

ยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์ มีสินค้าพร้อมตอบสนองความต้องการงานเคลื่อนย้ายสินค้าครบทุกประเภท เช่น
รถฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล แก๊ส/LPG รถฟอร์คลิฟท์มอเตอร์ไฟฟ้า-แบตเตอรี่ และรถสำหรับคลังสินค้า
* พิกัดน้ำหนักยกสินค้าตั้งแต่ 1.5-8 ตัน บริการครบวงจร ทั้งรถใหม่และรถใช้แล้วสภาพดีทุกชนิด

*เช่น Pallet transporter, Pallet stacker, Order picker, Reach truck และ VNA

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด ให้บริการด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 24 ปี พร้อม
บุคลากรที่และวิศวกรที่ผ่านการอบรมและทดสอบด้วยหลักสูตรเฉพาะ UC Step จากประเทศญี่ปุ่น พร้อม
ตอบสนองทุกความต้องการในการเคลื่อนย้ายสินค้า ในทุกๆอุตสาหกรรมและธุรกิจ  Logistics   อย่าง
สมบูรณ์แบบด้วยบริการที่ครบวงจร* ขายเช่า  เช่าพร้อมคนขับ  (บริหารโครงการหรือ Fleet management)
บริการพร้อมอะไหล่แท้  และการฝึกอบรมการขับรถยกซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตร  โดยศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านการขับรถยก

 
 
 


ประวัติการขยายธุรกิจและเครือข่ายโดยสังเขป

- 2537 พฤษภาคม   ก่อตั้งสำนักงานใหญ่บนถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
- 2540 มีนาคม        ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ
- 2543 กันยายน      ก่อตั้งสำนักงานสาขาเพื่อการบริการ บริเวณใกล้นิคมอุตสาหกรรม
                             มาบตาพุต จังหวัดระยอง
- 2545 มกราคม      ก่อตั้งสาขาตะวันออก สำนักงานขายและบริการ จังหวัดระยอง เพื่อให้
                             บริการอย่างครบวงจร
- 2546 เมษายน      ก่อตั้งสาขา (รังสิต) ตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานขายและบริการ
                             บนถนนวิภาวดีรังสิต เขตคลองหลวง กรุงเทพฯ เพื่อการบริการอย่าง
                             ใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายในการรักษาความต่อเนื่องในการผลิตและ
                             การเคลื่อนย้ายสินค้าอันเกิดจากรถยกหยุดการทำงาน (truck down)
- 2556 เมษายน      ควบรวมแบรนด์ Nissan Forklift โดยร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่น
                             เริ่มทำธุรกิจภายใต้แบรนด์ใหม่ “ UniCarriers Forklift ”
- 2557-61             ก่อตั้งสาขาสำนักงานขายและบริการในภาคตะวันออกและภาคตะวันออก-
                             เฉียงเหนือเพิ่มเติม คือ สาขาปราจีนบุรี สาขานครราชสีมา (โคราช) และ
                             สาขาอุดรธานี  รวมถึงเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายในภาคใต้ที่จังหวัดนคร
                             ศรีธรรมราช-ทุ่งสง

 
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
นายพรพินิจ พรประภา
ประธานกรรมการบริษัท
นายประธานวงศ์ พรประภา
กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสยาม ก้องภักดีสุข
กรรมการผู้จัดการ