โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์และก่อสร้าง

Keyword:    

วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559
     บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับเชิญจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ให้เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์และก่อสร้างหลักสูตรการยกระดับ
ฝีมือ สาขาอาชีพ“ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน”ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์(จำนวนผู้เข้ารับการฝึก
อบรม 15 ท่าน)บรรยายโดย อ.นฤพนธ์  ฟักประเสริฐ และ อ.กันตภณ  ขยันกิจ PPN POS 

All rights reserved @2014 Siam Motors Industries Co., Ltd.
BACK TO TOP