NOW26 TV : Rebranding of Nissan forklift to UniCarriers forklift

Keyword:    

NOW26 TV : Rebranding of Nissan forklift to UniCarriers forklift
online 30 มิ.ย. 2558NOW26 TV - รถฟอร์คลิฟท์ ยูนิแคริเออร์ (UniCarriers) Rebranding
คุณประธานวงศ์ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด ให้สัมภาษณ์ ์NOW TV เกี่ยวกับแผนการตลาดของรถฟอร์คลิฟท์ ยูนิแคริเออร์ (UniCarriers) ซึ่งเป็นชื่อใหม่หลังรีแบรนด์ในประเทศไทยและตลาดโลก ก้าวล้ำด้วยนวัตกรรมที่สั่งสมมากว่า 50 ปี สมรรถนะ ความคงทน และบริการมาตรฐานสากล


ที่มา
https://www.youtube.com/watch?v=RWp20H0REnk

All rights reserved @2014 Siam Motors Industries Co., Ltd.
BACK TO TOP