เช่ารถฟอร์คลิฟท์พร้อมคนขับ (Fleet management)

Keyword:    เมื่อธุรกิจโตขึ้นการบริหารคลังสินค้าอาจสร้างความยุ่งยากในการจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่อง ค่าใช้จ่าย กำลังคน ระเบียบวินัย การบำรุงรักษา ความปลอดภัย ฯลฯ การเช่ารถฟอร์คลิฟท์พร้อมคนขับ (Fleet management) อาจเป็นตัวเลือกที่ช่วยให้คุณโฟกัสกับธุรกิจได้มากขึ้น ปล่อยให้มืออาชีพช่วยบริหารจัดการส่วนที่เหลือ

 - ค่าใช้จ่ายคงที่ บริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบ business to business ไม่ต้องจ้างกำลังคนเพิ่ม
 - บริหารกำลังคน ลดความยุ่งยากในการบริหารคน ขาด ลา มาสาย สารเสพติด ฝึกทักษ
 - บริหารความพร้อมของรถยก ไม่มีค่าซ่อมบำรุงเพิ่มเติม
 - ลดอุบัติเหตุ สินค้าตกหล่นเสียหาย สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน การประเมิน แรงจูงใจ
 - ประเมินการทำงานด้วย KPI มีรายงานและประชุมเพื่อพัฒนางาน

ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ทั้งการบริหารจัดการที่ง่าย
มีข้อผิดพลาดที่น้อยกว่า สามารถประเมินปริมาณงานกับเวลาได้อย่างเหมาะสม การเช่ารถฟอร์คลิฟท์พร้อมคนขับ (Fleet management) จึงเป็นหนึ่งในกลไกของการขับเคลื่อนจักรกลระบบโลจิสติกส์ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ  

All rights reserved @2014 Siam Motors Industries Co., Ltd.
BACK TO TOP