อบรมปั้นจั่น เครน

 


หลักการและเหตุผล อบรมปั้นจั่น, อบรมเครน

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับอบรมปั้นจั่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดอบรมเครน

 


วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้
  • เพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒

ประโยชน์

  • เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน
 
 

หลักสูตรการฝึก อบรมปั้นจั่น อบรมเครน ตามกฎหมาย

No. หลักสูตรการฝึก อบรมปั้นจั่น ตามกฎหมาย จำนวนชั่วโมง ได้รับวุฒิบัตร ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม
ทฤษฏี ปฏิบัติ ชั่วโมง วัน
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
CR1 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น 9 3 12 2 1หลักสูตร *1ผู้ฯ
CR2 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น 15 3 18 3 1หลักสูตร *1ผู้ฯ
CR3 การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 9 3 12 2 1หลักสูตร *2ผู้ฯ
CR4 การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 9 3 12 2 1หลักสูตร *1ผู้ฯ
CR5 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น 9 9 18 3 3หลักสูตร *4ผู้ฯ
CR6 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น 15 9 24 4 3หลักสูตร *4ผู้ฯ
หลักสูตรการ อบรมเครน หรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
CR7 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (3ชม.) 3 0 3 1/2 1หลักสูตร
CR8 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6ชม.)*ทฤษฎี 6 0 6 1 1หลักสูตร
CR9 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6ชม.)*มีปฎิบัติ 3 3 6 1 1หลักสูตร

ตารางฝึกอบรมเครน Public Training Course ประจำปี 2562
ช่วงระหว่ำง เดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

No. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม วันที่อบรมช่วงระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
CR1 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (12ชม.) ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม. 2วัน 10-11 7-8 7-8 3-4 9-10 6-7
CR3 การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ (12ชม.) 2วัน - - - - 2-3 -
CR4 การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (12ชม.) 2วัน - - 28-29 - - 27-28
CR5 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (18ชม.) 3วัน 22-24 20-22 19-21 17-19 22-24 18-20
หลักสูตรการ อบรมเครน หรือทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น
CR7 ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น (3ชม.)
(มี 2 รอบ เช้า 09.00น. - 12.00น. และ บ่าย 13.00น. - 16.00น.)
ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม. 1/2วัน 16 (เช้า)
16 (บ่าย)
13 (เช้า)
13 (บ่าย)
13 (เช้า)
13 (บ่าย)
24 (เช้า)
24 (บ่าย)
15 (เช้า)
15 (บ่าย)
12 (เช้า)
12 (บ่าย)
CR8 ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6ชม.)*ทฤษฎี 1วัน 17 14 14 25 16 13
CR9 ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6ชม.)*มีปฎิบัติ 1วัน 18 15 15 26 17 14
CR7 ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น (3ชม.)
(มี 2 รอบ เช้า 09.00น. - 12.00น. และ บ่าย 13.00น. - 16.00น.)
ศูนยฝ์ึกอบรม
จ.ระยอง
1/2วัน 9 (เช้า)
9 (บ่าย)
6 (เช้า)
6 (บ่าย)
6 (เช้า)
6 (บ่าย)
3 (เช้า)
3 (บ่าย)
8 (เช้า)
8 (บ่าย)
5 (เช้า)
15 (บ่าย)
CR8 ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6ชม.)*ทฤษฎี 1วัน 9 6 6 3 8 5


ตารางฝึกอบรมเครน Public Training Course ประจำปี 2562
ช่วงระหว่ำง เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

No. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม วันที่อบรมช่วงระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2561
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
CR1 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (12ชม.) ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม. 2วัน 4-5 8-9 5-6 10-11 7-8 26-27
CR3 การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ (12ชม.) 2วัน - 1-2 - 24-25 - -
CR4 การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (12ชม.) 2วัน - - 26-27 - 28-29 -
CR5 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (18ชม.) 3วัน 17-19 20-22 17-19 29-31 19-21 17-19
หลักสูตรการ อบรมเครน หรือทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น
CR7 ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น (3ชม.)
(มี 2 รอบ เช้า 09.00น. - 12.00น. และ บ่าย 13.00น. - 16.00น.)
ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม. 1/2วัน 10 (เช้า)
10 (บ่าย)
14 (เช้า)
14 (บ่าย)
11 (เช้า)
11 (บ่าย)
11 (เช้า)
11 (บ่าย)
13 (เช้า)
13 (บ่าย)
11 (เช้า)
11 (บ่าย)
CR8 ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6ชม.)*ทฤษฎี 1วัน 11 15 12 10 14 12
CR9 ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6ชม.)*มีปฎิบัติ 1วัน 12 16 13 11 15 13
CR7 ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น (3ชม.)
(มี 2 รอบ เช้า 09.00น. - 12.00น. และ บ่าย 13.00น. - 16.00น.)
ศูนยฝ์ึกอบรม
จ.ระยอง
1/2วัน 3 (เช้า)
3 (บ่าย)
7 (เช้า)
7 (บ่าย)
4 (เช้า)
4 (บ่าย)
9 (เช้า)
9 (บ่าย)
6 (เช้า)
6 (บ่าย)
4 (เช้า)
4 (บ่าย)
CR8 ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6ชม.)*ทฤษฎี 1วัน 3 7 4 9 6 4


ตารางฝึกอบรมปั้นจั่นอบรมเครน ประจำปี 2562(Crane Public Training Course)

No. หลักสูตรการฝึกอบรมอบรมปั้นจั่น อบรมเครน(Crane Training Course) สถานที่และวันที่จัดอบรม (Public)
ศรีนครินทร์ กทม.
CR1 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (12ชม.) 12 รุ่น คลิกดูปฏิทิน
CR3 การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ (12ชม.) 4 รุ่น คลิกดูปฏิทิน
CR4 การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (12ชม.) 4 รุ่น คลิกดูปฏิทิน
CR5 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (18ชม.) 12 รุ่น คลิกดูปฏิทิน
CR7 ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น (3ชม.) 12 รุ่น คลิกดูปฏิทิน
CR8 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6ชม.)*ทฤษฎี 12 รุ่น คลิกดูปฏิทิน
CR9 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6ชม.)*มีปฎิบัติ 12 รุ่น คลิกดูปฏิทิน
  ตารางฝึกอบรมเครน ประจำปี 62 ทั้งปี  (Public Training Course) [Download]


ดาวน์โหลด อบรมปั้นจั่น อบรมเครน

D8 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒ (Forklift&Crane ฯลฯ)
[Download]
D9 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมและทบทวนหลักสูตรเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ.๒๕๕๔ [Download]
D17 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๓ [Download]
D18 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. ๒๕๕๓ [Download]
D19 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ.๒๕๕๔ [Download]
D20 ปจ.1 และ ปจ.2 รายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น (ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ และปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่) [Download]


ใบสมัครลงทะเบียนออนไลน์ "(สมัครเพื่อขอใบเสนอราคา)"

เงื่อนไขชำระเงิน
ขั้นตอน รายละเอียดการชำระเงิน
1.จ่ายเช็คหรือเงินสด ในนามบริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์   เซอร์วิส จำกัด  ในชำระวันวันอบรมเท่านั้น
2. หรือโอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ บัญชี บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางนา   บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  130-7-19602-0 
ก่อนวันอบรม ต้องส่งสำเนา
ใบ Payinให้เจ้าหน้าที่ภายในเดือนที่โอนเท่านั้น ตาม E-mail ข้างล่าง
Email. [email protected];[email protected]
3. สามารถออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3 % ออกในนาม บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์  เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0105551089893
แล้วฝากตัวจริงจำนวน 2 ใบมาให้กับวิทยากรในวันอบรมหากไม่ได้รับใบหัก ณ ที่จ่าย วันอบรมหรือก่อนวันอบรมจะเก็บยอดเงินเต็ม 
ออกตามที่อยู่บริษัท
บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์  เซอร์วิส จำกัดสำนักงานใหญ่
เลขที่ 159 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260
PPN  PROFESSIONAL  OPERATORS  SERVICE  CO.,LTD.
159  Srinakarin  Rd.,  BangnaBangna Bangkok 10260, Thailand.
 

******ใบแจ้งหนี้
หากลูกค้าต้องการใบแจ้งหนี้ กรุณาส่งเอกสารยืนยันการอบรมมาล่วงหน้า 7 วัน พร้อมระบุในช่องหมายเหตุให้ชัดเจนถึงจะได้ใบแจ้งหนี้ไปใช้ในการเบิกต่อไป หากต้องการใบแจ้งหนี้ข้ามเดือนหรือสงสัยประการใดเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้กรุณาติดต่อ
คุณนุช(บัญชี)02-7467520
**เอกสารทุกฉบับกรุณาส่งให้ธุรการฝึกอบรมเท่านั้น**
กรุณาส่งธุรการฝึกอบรม
บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 159  ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
[email protected];[email protected]