อบรมปั้นจั่น เครน

 

หลักสูตรการฝึก อบรมปั้นจั่น อบรมเครน ตามกฎหมาย

No. หลักสูตรการฝึก อบรมปั้นจั่น ตามกฎหมาย ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
CR1 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
CR2 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น
CR3 การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
CR4 การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
CR5 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
CR6 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น
หลักสูตรการ อบรมเครน หรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
CR7 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (3ชม.)
CR8 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6ชม.)*ทฤษฎี
CR9 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6ชม.)*มีปฎิบัติ
 

ตารางฝึกอบรมเครน Public Training Course ประจำปี 2564

DOWNLOAD ตารางฝึกอบรมเครน Public Training Course ประจำปี 2564  
No. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม วันที่อบรม ประจำปี 2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
CR1 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (12ชม.) ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม. 2วัน 7-8 4-5 4-5 1-2 6-7 10-11 1-2 5-6 2-3 7-8 4-5 2-3
CR3 การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ (12ชม.) 2วัน กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ (คุณขวัญ) 083 074 7856
CR4 การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (12ชม.) 2วัน
CR5 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (18ชม.) 3วัน 20-22 17-19 16-18 21-23 19-21 22-24 14-16 18-20 15-17 19-21 17-19 15-17
หลักสูตรการ อบรมเครน หรือทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น
CR7 ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น (3ชม.)
 09.00น. - 12.00น.
ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม. 1/2วัน 6 3 3 7 5 16 7 4 1 6 3 1
CR9 ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6ชม.)*มีปฎิบัติ 1วัน 6 3 3 7 5 16 7 4 1 6 3 1
CR7 ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น (3ชม.) 09.00น. - 12.00น.  ศูนยฝ์ึกอบรม
จ.ระยอง
1/2วัน 29 25 26 30 28 25 30 27 24 29 26 24
CR8 ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6ชม.)*ทฤษฎี 1วัน 29 25 26 30 28 25 30 27 24 29 26 24

 
 
 

ใบสมัครลงทะเบียนออนไลน์ "(สมัครเพื่อขอใบเสนอราคา)"

 

ดาวน์โหลด อบรมปั้นจั่น อบรมเครน

D8 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒ (Forklift&Crane ฯลฯ)
[Download]
D9 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมและทบทวนหลักสูตรเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ.๒๕๕๔ [Download]
D17 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๓ [Download]
D18 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. ๒๕๕๓ [Download]
D19 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ.๒๕๕๔ [Download]
D20 ปจ.1 และ ปจ.2 รายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น (ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ และปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่) [Download]

 

หลักการและเหตุผล อบรมปั้นจั่น, อบรมเครน

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับอบรมปั้นจั่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดอบรมเครน

 


วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้
  • เพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒

ประโยชน์

  • เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน
เงื่อนไขชำระเงิน
ขั้นตอน รายละเอียดการชำระเงิน
1.จ่ายเช็คหรือเงินสด ในนามบริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์   เซอร์วิส จำกัด  ในชำระวันวันอบรมเท่านั้น
2. หรือโอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ บัญชี บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางนา   บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  130-7-19602-0 
ก่อนวันอบรม ต้องส่งสำเนา
ใบ Payinให้เจ้าหน้าที่ภายในเดือนที่โอนเท่านั้น ตาม E-mail ข้างล่าง
Email. [email protected];[email protected]
3. สามารถออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3 % ออกในนาม บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์  เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0105551089893
แล้วฝากตัวจริงจำนวน 2 ใบมาให้กับวิทยากรในวันอบรมหากไม่ได้รับใบหัก ณ ที่จ่าย วันอบรมหรือก่อนวันอบรมจะเก็บยอดเงินเต็ม 
ออกตามที่อยู่บริษัท
บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์  เซอร์วิส จำกัดสำนักงานใหญ่
เลขที่ 159 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260
PPN  PROFESSIONAL  OPERATORS  SERVICE  CO.,LTD.
159  Srinakarin  Rd.,  BangnaBangna Bangkok 10260, Thailand.
 

******ใบแจ้งหนี้
หากลูกค้าต้องการใบแจ้งหนี้ กรุณาส่งเอกสารยืนยันการอบรมมาล่วงหน้า 7 วัน พร้อมระบุในช่องหมายเหตุให้ชัดเจนถึงจะได้ใบแจ้งหนี้ไปใช้ในการเบิกต่อไป หากต้องการใบแจ้งหนี้ข้ามเดือนหรือสงสัยประการใดเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้กรุณาติดต่อ
คุณนุช(บัญชี)02-7467520
**เอกสารทุกฉบับกรุณาส่งให้ธุรการฝึกอบรมเท่านั้น**
กรุณาส่งธุรการฝึกอบรม
บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 159  ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
[email protected];[email protected]