อบรมปั้นจั่น เครน

 


หลักการและเหตุผล อบรมปั้นจั่น, อบรมเครน

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับอบรมปั้นจั่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดอบรมเครน

 


วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้
  • เพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒

ประโยชน์

  • เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 

หลักสูตรการฝึก อบรมปั้นจั่น อบรมเครน ตามกฎหมาย

No. หลักสูตรการฝึก อบรมปั้นจั่น ตามกฎหมาย จำนวนชั่วโมง ได้รับวุฒิบัตร ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม
ทฤษฏี ปฏิบัติ ชั่วโมง วัน
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
CR1 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น 9 3 12 2 1หลักสูตร *1ผู้ฯ
CR2 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น 15 3 18 3 1หลักสูตร *1ผู้ฯ
CR3 การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 9 3 12 2 1หลักสูตร *2ผู้ฯ
CR4 การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 9 3 12 2 1หลักสูตร *1ผู้ฯ
CR5 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น 9 9 18 3 3หลักสูตร *4ผู้ฯ
CR6 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น 15 9 24 4 3หลักสูตร *4ผู้ฯ
หลักสูตรการ อบรมเครน หรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
CR7 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (3ชม.) 3 0 3 1/2 1หลักสูตร
CR8 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6ชม.)*ทฤษฎี 6 0 6 1 1หลักสูตร
CR9 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6ชม.)*มีปฎิบัติ 3 3 6 1 1หลักสูตร


ตารางฝึกอบรมเครน Public Training Course ประจำปี 2561
ช่วงระหว่ำง เดือน มกราคม-มิถุนายน 2561

No. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม วันที่อบรมช่วงระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
CR1 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (12ชม.) ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม. 2วัน 11-12 8-9 8-9 4-5 10-11 7-8
CR3 การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ (12ชม.) 2วัน - 1,2 - - 3,4 1,2
CR4 การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (12ชม.) 2วัน - - 29-30 - - 28-29
CR5 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (18ชม.) 3วัน 23-25 20-22 20-22 17-19 23-25 19-21
หลักสูตรการ อบรมเครน หรือทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น
CR7 ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น (3ชม.)
(มี 2 รอบ เช้า 09.00น. - 12.00น. และ บ่าย 13.00น. - 16.00น.)
ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม. 1/2วัน 17 (เช้า)
17 (บ่าย)
14 (เช้า)
14 (บ่าย)
14 (เช้า)
14 (บ่าย)
25 (เช้า)
25 (บ่าย)
16 (เช้า)
16 (บ่าย)
13 (เช้า)
13 (บ่าย)
CR8 ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6ชม.)*ทฤษฎี 1วัน 18 15 15 26 17 14
CR9 ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6ชม.)*มีปฎิบัติ 1วัน 19 16 16 27 18 15


ตารางฝึกอบรมเครน Public Training Course ประจำปี 2561
ช่วงระหว่ำง เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

No. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม วันที่อบรมช่วงระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2561
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
CR1 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (12ชม.) ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม. 2วัน 5,6 9-10 6-7 4-5 8-9 6-7
CR3 การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ (12ชม.) 2วัน - 2-3 - 25-26 - -
CR4 การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (12ชม.) 2วัน - 2-3 - 25-26 - -
CR5 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (18ชม.) 3วัน 17-19 21-23 18-20 16-18 20-22 18-20
หลักสูตรการ อบรมเครน หรือทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น
CR7 ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น (3ชม.)
(มี 2 รอบ เช้า 09.00น. - 12.00น. และ บ่าย 13.00น. - 16.00น.)
ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม. 1/2วัน 11 (เช้า)
11 (บ่าย)
15 (เช้า)
15 (บ่าย)
12 (เช้า)
12 (บ่าย)
10 (เช้า)
10 (บ่าย)
14 (เช้า)
14 (บ่าย)
12 (เช้า)
12 (บ่าย)
CR8 ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6ชม.)*ทฤษฎี 1วัน 12 16 13 11 15 13
CR9 ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6ชม.)*มีปฎิบัติ 1วัน 13 17 14 12 16 14


ตารางฝึกอบรมปั้นจั่นอบรมเครน ประจำปี 2561(Crane Public Training Course)

No. หลักสูตรการฝึกอบรมอบรมปั้นจั่น อบรมเครน(Crane Training Course) สถานที่และวันที่จัดอบรม (Public)
ศรีนครินทร์ กทม.
CR1 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (12ชม.) 12 รุ่น คลิกดูปฏิทิน
CR3 การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ (12ชม.) 4 รุ่น คลิกดูปฏิทิน
CR4 การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (12ชม.) 4 รุ่น คลิกดูปฏิทิน
CR5 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (18ชม.) 12 รุ่น คลิกดูปฏิทิน
CR7 ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น (3ชม.) 12 รุ่น คลิกดูปฏิทิน
CR8 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6ชม.)*ทฤษฎี 12 รุ่น คลิกดูปฏิทิน
CR9 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6ชม.)*มีปฎิบัติ 12 รุ่น คลิกดูปฏิทิน
  ตารางฝึกอบรมเครน ประจำปี 61 ทั้งปี  (Public Training Course) [Download]


ดาวน์โหลด อบรมปั้นจั่น อบรมเครน

D8 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒ (Forklift&Crane ฯลฯ)
[Download]
D9 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมและทบทวนหลักสูตรเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ.๒๕๕๔ [Download]
D17 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๓ [Download]
D18 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. ๒๕๕๓ [Download]
D19 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ.๒๕๕๔ [Download]
D20 ปจ.1 และ ปจ.2 รายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น (ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ และปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่) [Download]


ใบสมัครลงทะเบียนออนไลน์ "(สมัครเพื่อขอใบเสนอราคา)"

เงื่อนไขชำระเงิน
ขั้นตอน รายละเอียดการชำระเงิน
1.จ่ายเช็คหรือเงินสด ในนามบริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์   เซอร์วิส จำกัด  ในชำระวันวันอบรมเท่านั้น
2. หรือโอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ บัญชี บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางนา   บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  130-7-19602-0 
ก่อนวันอบรม ต้องส่งสำเนา
ใบ Payinให้เจ้าหน้าที่ภายในเดือนที่โอนเท่านั้น ตาม E-mail ข้างล่าง
Email. [email protected];[email protected]
3. สามารถออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3 % ออกในนาม บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์  เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0105551089893
แล้วฝากตัวจริงจำนวน 2 ใบมาให้กับวิทยากรในวันอบรมหากไม่ได้รับใบหัก ณ ที่จ่าย วันอบรมหรือก่อนวันอบรมจะเก็บยอดเงินเต็ม 
ออกตามที่อยู่บริษัท
บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์  เซอร์วิส จำกัดสำนักงานใหญ่
เลขที่ 159 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260
PPN  PROFESSIONAL  OPERATORS  SERVICE  CO.,LTD.
159  Srinakarin  Rd.,  BangnaBangna Bangkok 10260, Thailand.
 

******ใบแจ้งหนี้
หากลูกค้าต้องการใบแจ้งหนี้ กรุณาส่งเอกสารยืนยันการอบรมมาล่วงหน้า 7 วัน พร้อมระบุในช่องหมายเหตุให้ชัดเจนถึงจะได้ใบแจ้งหนี้ไปใช้ในการเบิกต่อไป หากต้องการใบแจ้งหนี้ข้ามเดือนหรือสงสัยประการใดเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้กรุณาติดต่อ
คุณนุช(บัญชี)02-7467520
**เอกสารทุกฉบับกรุณาส่งให้ธุรการฝึกอบรมเท่านั้น**
กรุณาส่งธุรการฝึกอบรม
บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 159  ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
[email protected];[email protected]