อบรม รถยก

 


หลักการและเหตุผล ( อบรม โฟล์คลิฟท์ )

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ารถยก (Forklift Truck) มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรม เพราะนำมาใช้ในการยกเคลื่อนย้ายและจัดเรียงสินค้าที่มีน้ำหนักมากเพื่อลดการใช้แรงงานของคนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ควบคุมรถยกส่วนใหญ่มีการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ ขับเคลื่อนด้วยความเร็ว เฉี่ยวชน สินค้าสิ่งของต่าง ๆ ข้ามขั้นตอนปฏิบัติงานสาเหตุเหล่านี้มีผลทำให้บุคคลได้ รับบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ฝ่ายฝึกอบรม บริษัท พี.พี.เอ็น. โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด จึงเห็นว่าการฝึกอบรมให้กับพนักงาน เป็นสิ่งสำคัญเพื่อพัฒนา ความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการควบคุมรถยก สอนขับ รถยก และลดความสูญเสียหรืออุบัติเหตุต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดัน ให้องค์กรประสบความสำเร็จ


วัตถุประสงค์

  • เพื่อฝึกอบรมพนักงานควบคุมรถยกให้มี ความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการทำงาน ยก เคลื่อนย้ายและจัดเรียงสินค้า
  • เพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒

ประโยชน์

  • ช่วยให้มีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของความสามารถในการยก เคลื่อนย้ายสินค้า วิธีบำรุงรักษา และการควบคุมรถยกที่ถูกต้อง
  • ช่วยให้มีทักษะเพิ่มขึ้นในการบำรุงรักษาและการควบคุมรถยกได้ถูกต้องตามขั้นตอน
  • ช่วยให้มีทัศนคติที่ดีในการบำรุงรักษา และการควบคุมรถยก ยืดอายุการใช้งานและโอกาสการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการผลิตให้กับองค์กร
 

ขั้นตอนการอบรม การอบรมมี2แบบคือ แบบIn-house และ แบบPublic

  

หลักสูตรการฝึกอบรมการขับรถยก (Forklift Driver Training Course)

No. หลักสูตรการฝึกอบรมการขับรถยก
(Forklift Driver Training Course)
จำนวนชั่วโมง หมายเหตุ ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม
ทฤษฏี ปฏิบัติ ชั่วโมง วัน
หลักสูตรการฝึกอบรมการขับรถยกพื้นฐาน
FL1 การขับและบำรุงรักษารถยกเครื่องยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย 3 3 6 1 ขับรถยกเป็น
FL2  การขับและบำรุงรักษารถยกไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย 3 3 6 1 ขับรถยกเป็น
FL3 เทคนิคการขับรถยกอย่างมืออาชีพ (12 ชม.) 4 8 12 2 ขับรถยกเป็น
FL4 ฝึกทักษะการขับและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (12 ชม.) 4 8 12 2 ขับรถยกไม่เป็นแต่มีใบขับขี่รถยนต์
FL5 ฝึกทักษะการขับและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (18 ชม.) 4 14 18 3 ขับรถยกและรถยนต์ไม่เป็น
หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับรถยก
FL6 ทบทวนการขับและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย *ทฤษฎี+workshop (การขับ, บำรุงรักษา, กรณีศึกษาอุบัติเหตุรถยก) 6 0 6 1 มีCer.รถยก
FL7 ทบทวนการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกความปลอดภัยในการขับรถยก *ทฤษฎี+workshop (การวิเคราะห์ความเสี่ยง JSA, KYT, กรณีศึกษาอุบัติเหตุรถยก) 6 0 6 1 มีCer.รถยก
FL8 ทบทวนการขับรถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย *ปฎิบัติ 3 3 6 1 มีCer.รถยก
FL9 ทบทวนเทคนิคการขับรถยกอย่างมืออาชีพ *ปฎิบัติ 3 3 6 1 มีCer.รถยก
หลักสูตรเสริมความรู้เกี่ยวกับรถยก
FL10 การตรวจสอบและบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า 3 3 6 1 -
FL11 การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยกใช้ก๊าซแอลพีจี 3 3 6 1 -
FL12 การขับรถอิเล็กทริกพาเลทและสแต็กเกอร์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย 3 3 6 1 -
FL13 การขับรถลากสินค้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย 3 3 6 1 -


ตารางฝึกอบรมขับรถยก Public Training Course ประจำปี 2562
1.ช่วงระหว่าง เดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

No. หลักสูตรการฝึกอบรมการขับรถยก
(Forklift Driver Training Course)
สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม วันที่อบรมช่วงระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
FL1 การขับและบารุงรักษารถยกเครื่องยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย (6 ชม.) ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 1 วัน 5,14,21,28 2,11,18,25 2,11,18,25   6,22,29 4,13,21,27 1,10,17,24
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 1 วัน 23 20 20 17 22 9
FL2 การขับและบารุงรักษารถยกไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (6 ชม.) ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 1 วัน 15,29   12,26  12,26 9,30  14,28  11,25
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 1 วัน 24 21 21 18 23 20
FL3 เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างมืออาชีพ (12 ชม.) ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 2 วัน กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ (คุณ เบลล์) 083-0747856
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 2 วัน
FL4 ฝึกทักษะการควบคุมและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (12 ชม.) ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 2 วัน 7-8 4-5 4-5 1-2 6-7 3-4
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 2 วัน กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ (คุณ เบลล์) 083-0747856
FL5 ฝึกทักษะการควบคุมและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (18 ชม.) ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 3 วัน กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ (คุณ เบลล์) 083-0747856
หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับรถยก
FL7 ทบทวนการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกความปลอดภัยในการขับรถยก ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 1 วัน กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ (คุณ เบลล์) 083-0747856
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 1 วัน
FL8 ทบทวนการขับรถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 1 วัน
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 1 วัน
FL9 ทบทวนเทคนิคการขับรถยกอย่างมืออาชีพ ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 1 วัน
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 1 วัน
หลักสูตรเสริมความรู้เกี่ยวกับรถยก
FL10 การตรวจสอบและบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 1 วัน กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ (คุณ เบลล์) 083-0747856
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 1 วัน
FL11 การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยกใช้ก๊าซแอลพีจี ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 1 วัน
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 1 วัน
 


ตารางฝึกอบรมขับรถยก Public Training Course ประจำปี 2562
2.ช่วงระหว่าง เดือน กรกฏาคม-ธันวาคม 2562

No. หลักสูตรการฝึกอบรมการขับรถยก
(Forklift Driver Training Course)
สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม วันที่อบรมช่วงระหว่างเดือน กรกฏาคม-ธันวาคม 2562
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
FL1 การขับและบารุงรักษารถยกเครื่องยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย (6 ชม.) ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 1 วัน 8,15,22,27   3,19,26  9,16,23,30 5,12,21,28 2,11,18,25 7,9,16,23
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 1 วัน 17 21 18 30 20 18
FL2 การขับและบารุงรักษารถยกไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (6 ชม.) ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 1 วัน 9,23 13,27 10,24  15,22 12,26 10,24
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 1 วัน 18 22 19 31 21 19
FL3 เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างมืออาชีพ (12 ชม.) ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 2 วัน กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ (คุณ เบลล์) 083-0747856
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 2 วัน
FL4 ฝึกทักษะการควบคุมและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (12 ชม.) ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 2 วัน 1-2 5-6 2-3 7-8 4-5 2-3
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 2 วัน กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ (คุณ เบลล์) 083-0747856
FL5 ฝึกทักษะการควบคุมและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (18 ชม.) ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 3 วัน กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ (คุณ เบลล์) 083-0747856
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 3 วัน
หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับรถยก
FL7 ทบทวนการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกความปลอดภัยในการขับรถยก ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 1 วัน กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ (คุณ เบลล์) 083-0747856
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 1 วัน
FL8 ทบทวนการขับรถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 1 วัน
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 1 วัน
FL9 ทบทวนเทคนิคการขับรถยกอย่างมืออาชีพ ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 1 วัน
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 1 วัน
หลักสูตรเสริมความรู้เกี่ยวกับรถยก
FL10 การตรวจสอบและบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 1 วัน กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ (คุณ เบลล์) 083-0747856
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 1 วัน
FL11 การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยกใช้ก๊าซแอลพีจี ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 1 วัน
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 1 วัน
 ตารางฝึกอบรมการขับรถยกประจำปี 2562 (Forklift Public Training Course)

No. หลักสูตรการฝึกอบรมการขับรถยก
(Forklift Driver Training Course)
สถานที่และวันที่จัดอบรม (Public)
ศรีนครินทร์
กรุงเทพฯ.
ต.มะขามคู่
จ.ระยอง
FL1 การขับและบำรุงรักษารถยกเครื่องยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย (6ชม.) 48 รุ่น
(คลิกดูปฏิทิน)
12 รุ่น
(คลิกดูปฏิทิน)
FL2 การขับและบำรุงรักษารถยกไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (6ชม.) 24 รุ่น
(คลิกดูปฏิทิน)
12 รุ่น
(คลิกดูปฏิทิน)
FL4 ฝึกทักษะการควบคุมและบารุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (12 ชม.) 12 รุ่น
(คลิกดูปฏิทิน)
-
D15 ตารางฝึกอบรมการขับรถยกประจำปี 62 (Public Training Course) [Download]


ดาวน์โหลด

D8 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒ (Forklift&Crane ฯลฯ)
[Download]
D9 Forklift_Poster_Safety_Nissan_Pretty [Download]
D10 Forklift_Poster_Safety_Nissan_Cartoon [Download]
D11 ตัวอย่างใบตรวจเช็ครถยกเครื่องยนต์และไฟฟ้า Forklift Daily Inspection [Download]
D12 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการในโรงงาน
ที่เกี่ยวกับการผลิตการเก็บ การบรรจุการใช้ และการขนส่งก๊าซ พ.ศ.๒๕๔๘
[Download]
D13 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๕ [Download]
D14 ตัวอย่างวุฒิบัตร Certificate ว่าผ่านการอบรมจาก PPN POS  [Download]
D15 ตารางฝึกอบรมการขับรถยกประจำปี 61 (Public Training Course) [Download]
D16 เอกสารรับรองการตรวจสอบ LPG (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) [Download]
 

ใบสมัครลงทะเบียนออนไลน์ "(สมัครเพื่อขอใบเสนอราคา)"

เงื่อนไขชำระเงิน
ขั้นตอน รายละเอียดการชำระเงิน
1.จ่ายเช็คหรือเงินสด ในนามบริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์   เซอร์วิส จำกัด  ในชำระวันวันอบรมเท่านั้น
2. หรือโอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ บัญชี บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางนา   บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  130-7-19602-0 
ก่อนวันอบรม ต้องส่งสำเนา
ใบ Payinให้เจ้าหน้าที่ภายในเดือนที่โอนเท่านั้น ตาม E-mail ข้างล่าง
Email. [email protected];[email protected]
3. สามารถออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3 % ออกในนาม บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์  เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0105551089893
แล้วฝากตัวจริงจำนวน 2 ใบมาให้กับวิทยากรในวันอบรมหากไม่ได้รับใบหัก ณ ที่จ่าย วันอบรมหรือก่อนวันอบรมจะเก็บยอดเงินเต็ม 
ออกตามที่อยู่บริษัท
บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์  เซอร์วิส จำกัดสำนักงานใหญ่
เลขที่ 159 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260
PPN  PROFESSIONAL  OPERATORS  SERVICE  CO.,LTD.
159  Srinakarin  Rd.,  BangnaBangna Bangkok 10260, Thailand.
 

******ใบแจ้งหนี้
หากลูกค้าต้องการใบแจ้งหนี้ กรุณาส่งเอกสารยืนยันการอบรมมาล่วงหน้า 7 วัน พร้อมระบุในช่องหมายเหตุให้ชัดเจนถึงจะได้ใบแจ้งหนี้ไปใช้ในการเบิกต่อไป หากต้องการใบแจ้งหนี้ข้ามเดือนหรือสงสัยประการใดเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้กรุณาติดต่อ
คุณนุช(บัญชี)02-7467520
**เอกสารทุกฉบับกรุณาส่งให้ธุรการฝึกอบรมเท่านั้น**
กรุณาส่งธุรการฝึกอบรม
บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 159  ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
[email protected];[email protected]