อบรม รถยก

 

หลักสูตรการฝึกอบรมการขับรถยก (Forklift Driver Training Course)

No. หลักสูตรการฝึกอบรมการขับรถยก
(Forklift Driver Training Course)
ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมการขับรถยกพื้นฐาน
FL1 การขับและบำรุงรักษารถยกเครื่องยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
FL2  การขับและบำรุงรักษารถยกไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
FL3 เทคนิคการขับรถยกอย่างมืออาชีพ (12 ชม.)
FL4 ฝึกทักษะการขับและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (12 ชม.)
FL5 ฝึกทักษะการขับและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (18 ชม.)
หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับรถยก
FL6 ทบทวนการขับและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย *ทฤษฎี+workshop (การขับ, บำรุงรักษา, กรณีศึกษาอุบัติเหตุรถยก)
FL7 ทบทวนการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกความปลอดภัยในการขับรถยก *ทฤษฎี+workshop (การวิเคราะห์ความเสี่ยง JSA, KYT, กรณีศึกษาอุบัติเหตุรถยก)
FL8 ทบทวนการขับรถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย *ปฎิบัติ
FL9 ทบทวนเทคนิคการขับรถยกอย่างมืออาชีพ *ปฎิบัติ
หลักสูตรเสริมความรู้เกี่ยวกับรถยก
FL10 การตรวจสอบและบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า
FL11 การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยกใช้ก๊าซแอลพีจี
FL12 การขับรถอิเล็กทริกพาเลทและสแต็กเกอร์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
FL13 การขับรถลากสินค้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
หลักสูตรออนไลน์
OL01 การขับและบำรุงรักษารถยกเครื่องยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
OL02 การขับและบำรุงรักษารถยกไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย


ตารางฝึกอบรมขับรถยก Public Training Course ประจำปี 2564

DOWNLOAD ตารางฝึกอบรมการขับรถยกประจำปี 64 (Public Training Course)  
No. หลักสูตรการฝึกอบรมการขับรถยก
(Forklift Driver Training Course)
สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม วันที่อบรม ประจำปี 2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
FL1 การขับและบารุงรักษารถยกเครื่องยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย (6 ชม.)  ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 1 วัน 2,11,18,25 8,15,22 6,15,22,29 3,19,26 1,17,24,31 5,14,21,28 3,12,19,26 7,16,23,30 4,13,20,27  2,11,18 6,15,22,29 4,13,20,27
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 1 วัน 20 17 17 21 19 23 21 18 15 20 24 15
FL2 การขับและบารุงรักษารถยกไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (6 ชม.)  ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 1 วัน 12,19 9,23 9,23 20,27 18,25 15,29 13,27 17,31 14,28 12,26 9,30 14,21
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 1 วัน 21 18 18 22 20 24 22 19 16 21 25 16
FL3 เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างมืออาชีพ (12 ชม.) ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 2 วัน กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ (คุณขวัญ) 083-0747856
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 2 วัน
FL4 ฝึกทักษะการควบคุมและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (12 ชม.)  ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 2 วัน 4-5 1-2 1-2 5-6 10-11 1-2 5-6 2-3 6-7 4-5 1-2 7-8
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 2 วัน กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ (คุณขวัญ) 083-0747856
FL5 ฝึกทักษะการควบคุมและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (18 ชม.) ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 3 วัน กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ (คุณขวัญ) 083-0747856
หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับรถยก
FL7 ทบทวนการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกความปลอดภัยในการขับรถยก ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 1 วัน กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ (คุณขวัญ) 083-0747856
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 1 วัน
FL8 ทบทวนการขับรถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 1 วัน
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 1 วัน
FL9 ทบทวนเทคนิคการขับรถยกอย่างมืออาชีพ ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 1 วัน
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 1 วัน
หลักสูตรเสริมความรู้เกี่ยวกับรถยก
FL10 การตรวจสอบและบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 1 วัน กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ (คุณขวัญ) 083-0747856
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 1 วัน
FL11 การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยกใช้ก๊าซแอลพีจี ศูนย์ฝึกอบรม ศรีนครินทร์ กทม 1 วัน
ศูนย์ฝึกอบรม  จ.ระยอง 1 วัน
หลักสูตรออนไลน์
FLOL1 การขับและบำรุงรักษารถยกเครื่องยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ออนไลน์ 1/2 วัน กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ (คุณขวัญ) 083-0747856
FLOL2 การขับและบำรุงรักษารถยกไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ออนไลน์ 1/2
วัน
กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ (คุณขวัญ) 083-0747856


การอบรมมี2แบบคือ แบบIn-house และ แบบPublic 

ใบสมัครลงทะเบียนออนไลน์ "(สมัครเพื่อขอใบเสนอราคา)"

ดาวน์โหลด

D8 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒ (Forklift&Crane ฯลฯ)
[Download]
D9 Forklift_Poster_Safety_Nissan_Pretty [Download]
D10 Forklift_Poster_Safety_Nissan_Cartoon [Download]
D11 ตัวอย่างใบตรวจเช็ครถยกเครื่องยนต์และไฟฟ้า Forklift Daily Inspection [Download]
D12 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการในโรงงาน
ที่เกี่ยวกับการผลิตการเก็บ การบรรจุการใช้ และการขนส่งก๊าซ พ.ศ.๒๕๔๘
[Download]
D13 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๕ [Download]
D14 ตัวอย่างวุฒิบัตร Certificate ว่าผ่านการอบรมจาก PPN POS  [Download]
D15 ตารางฝึกอบรมการขับรถยกประจำปี 63 (Public Training Course) [Download]


หลักการและเหตุผล ( อบรม โฟล์คลิฟท์ )

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ารถยก (Forklift Truck) มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรม เพราะนำมาใช้ในการยกเคลื่อนย้ายและจัดเรียงสินค้าที่มีน้ำหนักมากเพื่อลดการใช้แรงงานของคนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ควบคุมรถยกส่วนใหญ่มีการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ ขับเคลื่อนด้วยความเร็ว เฉี่ยวชน สินค้าสิ่งของต่าง ๆ ข้ามขั้นตอนปฏิบัติงานสาเหตุเหล่านี้มีผลทำให้บุคคลได้ รับบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ฝ่ายฝึกอบรม บริษัท พี.พี.เอ็น. โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด จึงเห็นว่าการฝึกอบรมให้กับพนักงาน เป็นสิ่งสำคัญเพื่อพัฒนา ความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการควบคุมรถยก สอนขับ รถยก และลดความสูญเสียหรืออุบัติเหตุต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดัน ให้องค์กรประสบความสำเร็จ


วัตถุประสงค์

  • เพื่อฝึกอบรมพนักงานควบคุมรถยกให้มี ความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการทำงาน ยก เคลื่อนย้ายและจัดเรียงสินค้า
  • เพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒

ประโยชน์

  • ช่วยให้มีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของความสามารถในการยก เคลื่อนย้ายสินค้า วิธีบำรุงรักษา และการควบคุมรถยกที่ถูกต้อง
  • ช่วยให้มีทักษะเพิ่มขึ้นในการบำรุงรักษาและการควบคุมรถยกได้ถูกต้องตามขั้นตอน
  • ช่วยให้มีทัศนคติที่ดีในการบำรุงรักษา และการควบคุมรถยก ยืดอายุการใช้งานและโอกาสการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการผลิตให้กับองค์กร
 

 

เงื่อนไขชำระเงิน
ขั้นตอน รายละเอียดการชำระเงิน
1.จ่ายเช็คหรือเงินสด ในนามบริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์   เซอร์วิส จำกัด  ในชำระวันวันอบรมเท่านั้น
2. หรือโอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ บัญชี บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางนา   บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  130-7-19602-0 
ก่อนวันอบรม ต้องส่งสำเนา
ใบ Payinให้เจ้าหน้าที่ภายในเดือนที่โอนเท่านั้น ตาม E-mail ข้างล่าง
Email. [email protected];[email protected]
3. สามารถออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3 % ออกในนาม บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์  เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0105551089893
แล้วฝากตัวจริงจำนวน 2 ใบมาให้กับวิทยากรในวันอบรมหากไม่ได้รับใบหัก ณ ที่จ่าย วันอบรมหรือก่อนวันอบรมจะเก็บยอดเงินเต็ม 
ออกตามที่อยู่บริษัท
บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์  เซอร์วิส จำกัดสำนักงานใหญ่
เลขที่ 159 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260
PPN  PROFESSIONAL  OPERATORS  SERVICE  CO.,LTD.
159  Srinakarin  Rd.,  BangnaBangna Bangkok 10260, Thailand.
 

******ใบแจ้งหนี้
หากลูกค้าต้องการใบแจ้งหนี้ กรุณาส่งเอกสารยืนยันการอบรมมาล่วงหน้า 7 วัน พร้อมระบุในช่องหมายเหตุให้ชัดเจนถึงจะได้ใบแจ้งหนี้ไปใช้ในการเบิกต่อไป หากต้องการใบแจ้งหนี้ข้ามเดือนหรือสงสัยประการใดเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้กรุณาติดต่อ
คุณนุช(บัญชี)02-7467520
**เอกสารทุกฉบับกรุณาส่งให้ธุรการฝึกอบรมเท่านั้น**
กรุณาส่งธุรการฝึกอบรม
บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 159  ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
[email protected];[email protected]