ทดสอบมาตรฐาน


 

สาขาที่ทดสอบมาตรฐาน ประจำปี 2564

ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน PPN ศรีนครินทร์ กทม.
No. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม วันที่อบรม ประจำปี 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
TS1 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์
ระดับ 1
ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน PPN ศรีนครินทร์ กทม. ตามใบอนุญาตเลขที่ กทม 011/2557 1 วัน - 10 - - - - - - - - 16 -
TS2 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า ระดับ
1
- - - 28 - - - - - - - 22
TS3 พนักงานควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10
ตัน ระดับ 1
- - - 12 - - -   - - - -
                           
ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน PPN จังหวัดระยอง
No. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม วันที่อบรม ประจำปี 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
TS1 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์
ระดับ 1
ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน PPN จังหวัดระยอง ตามใบอนุญาต เลขที่ กทม 05/2558 1 วัน - 11 - - - - - - - - - 9
TS2 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า ระดับ
1
- 12 - - - - - - - - - 10
TS3 พนักงานควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10
ตัน ระดับ 1
ไม่มีการทดสอบ
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณเบลล์ ขวัญะฉัตร์ Tel. 086 312 5036, 083 074 7856  และคุณโต  ณรงค์ฤทธิ์   Tel. 085 097 8873


 

ใบสมัครลงทะเบียนออนไลน์ "(สมัครเพื่อขอใบเสนอราคา)"

 

หมายเหตุ - สนใจเข้าร่วมอบรม กรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อนวันฝึกอบรม 2 สัปดาห์
  - เมื่อผ่านสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ฝึกอบรมทันที หากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
  - เมื่อผ่านสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์หนังสือรับรองผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  - หลักสูตร 1 วัน ราคา 1,000/คน
  - ราคาที่นำเสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


ดาวน์โหลด

D1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ๑
[Download]
D2 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ๑
[Download]
D3 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ๑
[Download]
D4 ตัวอย่างหนังสือรับว่าผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ [Download]
D5 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า ระดับ๑
[Download]
D6 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า ระดับ๑ [Download]
D7 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า ระดับ๑ [Download]
D8 ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน   [Download]

พิธีรับมอบใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 

วันที่ 20 ม.ค. 2558 ที่ผ่านมา คุณสยาม ก้องภักดีสุขกรรมการผู้จัดการได้เข้าร่วมพิธีรับมอบใบอนุญาต ให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า ระดับ 1 ของบริษัท พี.พี.เอ็น. โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด จากนายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ประธาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และนายชัย มีเดชา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง ณ โรงแรมระยองซิตี้ จังหวัดระยอง

 


 


ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับ อนุญาตให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามพระราช บัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ โดยดำเนินการทดสอบ ที่กรุงเทพมหานคร ตามใบอนุญาตเลขที่ กทม ๐๑๑/๒๕๕๗ และที่จังหวัดระยอง ตามใบอนุญาตเลข รย 05/2558 โดย ให้ดำเนินการทดสอบในสาขาอาชีพ

 • สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1
 • สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า ระดับ 1
 • สาขาพนักงานควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตันระดับ 1 

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

เป็น การทดสอบความรู้ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบ อาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ทดสอบผ่านจะได้ รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระบุ ชื่อ นามสกุล สาขาและระดับที่ผ่านการทดสอบเป็นหลักฐานยืนยันในทักษะ ฝีมือของตน

เกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
 • ความปลอดภัยในการทำงาน
 • ขั้นตอนวิธีการทำงานที่เหมาะสม
 • การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ถูกต้อง
 • การเลือกและใช้วัสดุอย่างประหยัด
 • เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม
 • ผลงานสำเร็จ เป็นที่ยอมรับ


ลักษณะการทดสอบ

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ภาค คือ

 • ภาคความรู้ เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่จำเป็น ลักษณะของข้อทดสอบ จะเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวนข้อทดสอบประมาณ 50 - 100 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 1- 1.30 ชั่วโมง คะแนนคิดเป็นร้อยละ 20 – 30 ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ และแต่ละระดับ
 • ภาคความสามารถ เป็นการทดสอบทักษะ ความชำนาญงาน รวมถึงทัศนคตในการทำงานที่ดีลักษณะของข้อทดสอบจะเป็นการทดสอบการปฏิบัติงานจริง ตามแบบและเวลาที่กำหนด ใช้เวลาประมาณ 3 – 6 ชั่วโมงคะแนนคิดเป็นร้อยละ 70 – 80ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับ

เกณฑ์การทดสอบผ่าน

ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเข้ารับการทดสอบทั้งสองภาคโดยแต่ละภาคจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละภาคและเมื่อรวมคะแนนทั้งสองภาคแล้วจะต้องมีคะแนน ไม่น้อยกว่าคะแนนที่กำหนดไว้หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ และแต่ละระดับ ซึ่งโดยปกติจะอยู่ที่ร้อยละ 70

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทดสอบ

 • ผู้เข้ารับการทดสอบได้ทราบถึงระดับฝีมือของตนเองและได้หนังสือรับรองเป็นตัวการันตีระดับมาตรฐานฝีมือ
 • ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจะได้อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
 • นายจ้างสามารถใช้ระดับมาตรฐานเป็นตัวพิจารณารับเข้าทำงาน ปรับตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง
 • นายจ้างได้ลูกจ้างที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขชำระเงิน
ขั้นตอน รายละเอียดการชำระเงิน
1.จ่ายเช็คหรือเงินสด ในนามบริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์   เซอร์วิส จำกัด  ในชำระวันวันอบรมเท่านั้น
2. หรือโอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ บัญชี บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางนา   บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  130-7-19602-0 
ก่อนวันอบรม ต้องส่งสำเนา
ใบ Payinให้เจ้าหน้าที่ภายในเดือนที่โอนเท่านั้น ตาม E-mail ข้างล่าง
Email. [email protected];[email protected]
3. สามารถออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3 % ออกในนาม บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์  เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0105551089893
แล้วฝากตัวจริงจำนวน 2 ใบมาให้กับวิทยากรในวันอบรมหากไม่ได้รับใบหัก ณ ที่จ่าย วันอบรมหรือก่อนวันอบรมจะเก็บยอดเงินเต็ม 
ออกตามที่อยู่บริษัท
บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์  เซอร์วิส จำกัดสำนักงานใหญ่
เลขที่ 159 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260
PPN  PROFESSIONAL  OPERATORS  SERVICE  CO.,LTD.
159  Srinakarin  Rd.,  BangnaBangna Bangkok 10260, Thailand.
 

******ใบแจ้งหนี้
หากลูกค้าต้องการใบแจ้งหนี้ กรุณาส่งเอกสารยืนยันการอบรมมาล่วงหน้า 7 วัน พร้อมระบุในช่องหมายเหตุให้ชัดเจนถึงจะได้ใบแจ้งหนี้ไปใช้ในการเบิกต่อไป หากต้องการใบแจ้งหนี้ข้ามเดือนหรือสงสัยประการใดเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้กรุณาติดต่อ
คุณนุช(บัญชี)02-7467520
**เอกสารทุกฉบับกรุณาส่งให้ธุรการฝึกอบรมเท่านั้น**
กรุณาส่งธุรการฝึกอบรม
บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 159  ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
[email protected];[email protected]


 
 
 
พนักงานควบคุมรถยกสินค้าขนาดไมเ่กิน 10
ตัน ระดับ 1