เกี่ยวกับบริษัท

 บริษัท พี.พี.เอ็น. โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

เป็นบริษัท ในเครือของ บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด (ผู้แทนจำหน่ายและให้ บริการ Nissan Forklift by UniCarriers) ซึ่งดำเนินธุรกิจการบริหารผู้ควบคุมรถฟอร์คลิฟท์ในงาน เคลื่อนย้ายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจ Logistics และกลุ่มธุรกิจอื่นๆรวมถึงให้บริการ สอนขับ รถยก อบรมผู้ควบคุมรถฟอร์คลิฟท์เพื่อเสริมสร้างความชำนาญในการควบคุม และดูแลรถให้กับธุรกิจต่างๆ โดยมีหลักสูตรครอบคลุมครบวงจร เช่น การควบคุม อบรมรถฟอร์คลิฟท์ชนิดต่างๆ การบำรุงรักษารถ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยเน้นภาพรวมของความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ลดอุบัติเหตุและความเสียหายจาก การทำงาน พร้อมออกวุฒิบัตรรับรองให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ที่ผ่านการทดสอบตาม มาตรฐานของแต่ละหลักสูตร
รายละเอียดการอบรมแต่ละหลักสูตร สามารถคลิกได้จากลิงค์ด้านล่าง

 ด้วยรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานผสานกับ ประสบการณ์ กว่า 20 ปีในการจัดอบรมร่วมกับหน่วยงานชั้นนำ เช่น ศูนย์พัฒนา ฝีมือแรงงาน ชมรมความ ปลอดภัยจังหวัดสมุทรปราการ การนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ สร้างบุคลากรคุณภาพผู้ผ่านการ อบรมกว่า 49,000 คน เข้าสู่อุตสาหกรรมและธุรกิจชั้น นำต่างๆเหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงผลงาน มาตรฐานระดับชาติที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่ หลายจากองค์กรชั้นนำซึ่งบริษัทฯได้มุ่งมั่นปรับ ปรุงหลักสูตรและเนื้อหาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงตลอดมาและจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดไป